Publikační etika a prohlášení k publikačním pochybením

Publikační etika časopisu a prohlášení k publikačním pochybením jsou z velké části založeny na doporučeních a standardech Komise pro publikační etiku (COPE)

Publikace a autorství

Autoři se musejí ujistit, že předkládaný text je prací předkládajícího autora (autorů) a není celkově nebo jen z části plagiátem. Autoři zároveň zodpovídají za to, že předkládaný text je původní, a nejedná se, byť jen částečně, o opětovnou publikaci dřívějších prací autora, a že neobsahuje nepravdivé nebo podvodné údaje.

Je rovněž zodpovědností autorů, aby zajistili svolení k využití a publikaci všech materiálů chráněných autorskými právy, které chtějí ve článku publikovat. Zároveň zodpovídají za to, že se ve článku neobjeví data nebo jiné materiály, která autorům nepatří nebo nemají svolení k jejich publikaci.

Rukopis předkládaný do tohoto časopisu nesmí být v současnosti předložen k publikaci jinde.

Povinnosti autorů

Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae je recenzovaný časopis a autoři mají povinnost být nápomocni v recenzním řízení. Autoři zodpovídají za to, že všechna data v předloženém rukopisu jsou správná a pravdivá. Zodpovídají za to, že všichni autoři podstatným způsobem přispěli k výzkumu, který je obsahem předkládaného rukopisu a že všichni (a pouze ti), kdo k tvorbě rukopisu přispěli, jsou uvedení jako autoři. Autoři zároveň zodpovídají za to, že všichni autoři měli možnost opravit chyby v textu nebo jeho části smazat.

Recenzní řízení a povinnosti recenzentů

Jak recenzent, tak autoři smí během recenzního řízení být anonymní. Recenzenti jsou vybírání na základě jejich odborné kvalifikace v příslušné oblasti.

Recenzenti mají povinnost být při posuzování rukopisu objektivní, a oznámit redakci případný střed zájmů vůči posuzovanému tématu, autorům nebo poskytovateli financování posuzované práce. Recenzenti mají povinnost upozornit na případné publikované práce, které nejsou citovány autory. Recenzenti mají povinnost zpracovat posudky v tajnosti.

Povinnosti redaktorů a editorů

Redaktoři a editoři mají plné právo předložený rukopis odmítnout nebo přijmout; přijmout rukopis pouze v případě, že jsou si dostatečně jistí, že splňuje nejvyšší odborné standardy; zajistit publikaci oprav nebo odvolání článků (retrakcí) v případě nálezu chyb; zachovat anonymitu recenzentů; zajistit, že nemají konflikt zájmů vůči posuzovanému tématu, autorům nebo poskytovateli financování posuzované práce. Pokud redaktoři/editoři cítí, že může vzniknout dojem konfliktu zájmů ve vztahu k předloženému rukopisu, oznámí to redakční radě časopisu. Redakční rada časopisu pak vybere recenzenty a dělá všechna rozhodnutí ohledně rukopisu.

Záležitosti publikační etiky

Členové redakční rady zajišťují dohled a dodržování publikační etiky časopisu. To zahrnuje striktní dodržování politiky ohledně plagiátů a podvodných dat, dodržování závazku publikací oprav, retrakcí a omluv v případě potřeby a důsledné oddělení ekonomických zájmů od publikačních a etických standardů.

Kdykoliv se ukáže, že publikovaný článek obsahuje podstatnou nepřesnost, zavádějící prohlášení nebo překroucenou zprávu, bude neprodleně opraven. Pokud bude po náležitém prověření zjištěno, že článek je podvodný, bude odvolán (retrahován). Odvolání bude jasně zřejmé pro čtenáře  a indexující systémy.