Publikační etika a prohlášení k publikačním pochybením

Publikační etika časopisu a prohlášení k publikačním pochybením jsou z velké části založeny na doporučeních a standardech Komise pro publikační etiku (COPE)

Publikace, autorství a copyright

Časopis vychází dvakrát ročně. Neúčtujeme žádné poplatky za publikaci, zpracování rukopisu, sazbu, ani barevný tisk. Publikování odborných prací v časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae je zcela bez poplatků.

Autoři se musejí ujistit, že předkládaný text je prací předkládajícího autora (autorů) a není celkově nebo jen z části plagiátem. Autoři zároveň zodpovídají za to, že předkládaný text je původní, a nejedná se, byť jen částečně, o opětovnou publikaci dřívějších prací autora, a že neobsahuje nepravdivé nebo podvodné údaje.

Je rovněž zodpovědností autorů, aby zajistili svolení k využití a publikaci všech materiálů chráněných autorskými právy, které chtějí ve článku publikovat. Zároveň zodpovídají za to, že se ve článku neobjeví data nebo jiné materiály, která autorům nepatří nebo nemají svolení k jejich publikaci.

Rukopis předkládaný do tohoto časopisu nesmí být v současnosti předložen k publikaci jinde.

Na vydavatele je po akceptování a vydání článku převeden exkluzivní copyright pro jakýkoliv jazyk a zemi. Copyright zahrnuje exkluzivní práva reprodukovat a distribuovat článek včetně separátů, mikofiší, elektronických médií a internetu nebo jakýchkoliv jiných reprodukcí a překladů. Pro povolení použití a přetisků kontaktujte prosím výkonného redaktora.
Obsah časopisu je dostupný v rovnocenné tištěné a on-line verzi, jako open access časopis. Autoři mohou veřejně sdílet on-line verzi článků.

Povinnosti autorů

Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae je recenzovaný časopis a autoři mají povinnost být nápomocni v recenzním řízení. Autoři zodpovídají za to, že všechna data v předloženém rukopisu jsou správná a pravdivá, a že nebyla publikována v jiných časopisech. Zodpovídají za to, že všichni autoři podstatným způsobem přispěli k výzkumu, který je obsahem předkládaného rukopisu a že všichni (a pouze ti), kdo k tvorbě rukopisu přispěli, jsou uvedení jako autoři. Autoři zároveň zodpovídají za to, že všichni autoři měli možnost opravit chyby v textu nebo jeho části smazat. Autoři musí správně ocitovat všechna převzatá data, poskytnout seznam citované literatury, a uvést zdroje financování výzkumu.

Recenzní řízení a povinnosti recenzentů

Všechna odborná sdělení (články, review) kromě edičních a biografických materiálů a recenzí knih musí projít recenzním řízením. Jak recenzent, tak autoři smí během recenzního řízení být anonymní. Recenzenti jsou vybírání na základě jejich odborné kvalifikace v příslušné oblasti.

Recenzenti mají povinnost být při posuzování rukopisu objektivní, a oznámit redakci případný střed zájmů vůči posuzovanému tématu, autorům nebo poskytovateli financování posuzované práce. Recenzenti mají povinnost upozornit na případné publikované práce, které nejsou citovány autory. Recenzenti mají povinnost zpracovat posudky v tajnosti.

Povinnosti redaktorů a editorů

Redaktoři a editoři mají plné právo předložený rukopis odmítnout nebo přijmout; přijmout rukopis pouze v případě, že jsou si dostatečně jistí, že splňuje nejvyšší odborné standardy; zajistit publikaci oprav nebo odvolání článků (retrakcí) v případě nálezu chyb; zachovat anonymitu recenzentů; zajistit, že nemají konflikt zájmů vůči posuzovanému tématu, autorům nebo poskytovateli financování posuzované práce. Pokud redaktoři/editoři cítí, že může vzniknout dojem konfliktu zájmů ve vztahu k předloženému rukopisu, oznámí to redakční radě časopisu. Redakční rada časopisu pak vybere recenzenty a dělá všechna rozhodnutí ohledně rukopisu.

Záležitosti publikační etiky

Členové redakční rady zajišťují dohled a dodržování publikační etiky časopisu. To zahrnuje striktní dodržování politiky ohledně plagiátů a podvodných dat a výzkumných pochybení, dodržování závazku publikací oprav, retrakcí a omluv v případě potřeby a důsledné oddělení ekonomických zájmů od publikačních a etických standardů.

Kdykoliv se ukáže, že publikovaný článek obsahuje podstatnou nepřesnost, zavádějící prohlášení nebo překroucenou zprávu, bude neprodleně opraven. Pokud bude po náležitém prověření zjištěno, že článek je podvodný, bude odvolán (retrahován). Odvolání bude jasně zřejmé pro čtenáře  a indexující systémy.

Časopis podporuje autory v publikování oprav, upřesnění, retrakcí a omluv, kdykoliv jsou zapotřebí; zroveň vyzývá k upozorňování na výzkumná pochybení. Za tímto účelem by měli autoři kontaktovat buď výkonného redaktora nebo kteréhokoli z editorů.

Pokud je vydavatel nebo editoři časopisu upozorněn na možné výzkumné pochybení, bude případ přezkoumán redakční radou s ohledem na pravidla publikační etiky časopisu.

V případech porušení publikační etiky, které nejsou uvedeny výše, postupují editoři podle doporučení Committee on Publication Ethics (COPE): https://publicationethics.org/