Instrukce pro autory

Stáhnout instrukce pro autory v PDF

Časopis Acta Musei Moraviae – Scientiae geologicae publikuje originální odborné práce ze všech oborů geologických věd (mineralogie, petrologie, geochemie, strukturní a ložisková geologie, geofyzika, paleontologie a v menší míře i speleologie a geomorfologie), věnované problematice geologických jednotek, které vystupují na území České republiky, především Moravy a Slezska. Příspěvky jsou recenzovány externími recenzenty.

Podání

Korespondenční adresa pro příjem příspěvků je dr. Stanislav Houzar, Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno. Využít lze i e-mailovou adresu shouzar@mzm.cz

Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, v elektronické podobě ve formátu MS Word nebo PDF (tabulky a obrázky zařazené za textem) na e-mailové adrese editora, na CD a nebo běžnou poštou ve 3 tištěných kopiích. Příspěvky musí mít dvojité řádkování, velikost písma 12, jednostranný tisk s číslovanými stranami. Termín odevzdání rukopisu je pravidelně ke konci kalendářního roku.

Formát

Každý příspěvek musí obsahovat titulní stranu s abstraktem v angličtině, upravenou dle následujícího příkladu:


VLTAVÍN Z MORAVSKÝCH BRÁNIC, MORAVA, ČESKÁ REPUBLIKA
MOLDAVITE FROM MORAVSKÉ BRÁNICE, MORAVIA, CZECH REPUBLIC

Stanislav Houzar, Milan Novák & Vladimír Šrein

Abstract
Houzar, S., Novák, M., Šrein, V. (2000): Vltavín z Moravských Bránic, Morava, Česká republika. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 00, 000-000 (with English summary).

Moldavite from Moravské Bránice, Moravia, Czech Republic.

Vlastní text abstraktu (s rozsahem podle délky článku)
Key words: ferrous moldavite, chemical composition, shape, Moravia

Adresy všech autorů v angličtině, příp. e-mail

U cizojazyčných článků je vyžadován navíc i krátký souhrn v českém jazyce (max. 300 slov).


Citace

Literatura citovaná v textu bude uváděna v podobě: (Zeman 1998), podle Zemana a Dvořáka (1999) a Zeman et al. (2000) – v případě že jde o více než dva autory.

Soupis literatury k celému příspěvku bude uveden za textem podle abecedy ve formě:

Novák, M., Houzar, S., Pfeiferová, A., 1998: Mineralogie pegmatitu v Rožné. – název časopisu (pokud možno podle mezinárodní zkratky), ročník, číslo (pokud je známo), rozsah stran (od-do).
Kruťa, T., 1966: Moravské nerosty a jejich literatura. – Moravské muzeum, Brno, 380 p.
Estes, R., de Queiroz, K., Gauthier, J. (1988): Phylogenetic Relationships within Squamata. – In: R. Estes, G. Pregill (Eds.): Phylogenetic Relationships of the Lizard Families: Essays Commemorating Charles L. Camp., 119-281, Stanford University Press. Stanford, California.

Obrázky a tabulky

Jako ilustrace k příspěvku budou přijímány pouze originály (černobílé nebo barevné fotografie, pérovky) a nebo kvalitně digitalizované kopie. U vybarvení ploch preferujte šrafy před odstíny šedé Obrázky jsou preferovány v elektronické formě (JPG, TIFF, GIF, BMP, Corel 9). Je nezbytné zohlednit kvalitu ilustrací a tabulek s ohledem na čitelnost po zmenšení (tisknutelná oblast časopisu je 19,5×12,5 cm). Množství ilustrací a tabulek musí být úměrné rozsahu článku. Popisy obrázků a tabulek budou dodány samostatně za článkem, a to dvojjazyčně, anglicky (nebo v jazyce příspěvku) a v českém jazyce. Barevné obrázky mohou být vytištěny pouze po dohodě s redakcí a s finanční podporou autora.

Recenzní a publikační proces

Finální verzi rukopisu (po recenzi) přijímá redakce v elektronické podobě, především na CD/DVD nebo na disketě 3,5“ (text ve formátu MS Word, obrázky odděleně od textu, tabulky v MS Excel nebo MS Word).

Při konečné úpravě rukopisu pro tisk a formu odevzdání příspěvku doporučujeme využít konzultaci s editorem časopisu.

O přijetí příspěvku k publikování rozhoduje redakční rada na základě vyjádření recenzentů.

Autor, který publikuje v Acta Musei Moraviae – Sci. geol. poskytuje autorská práva k dílu vydavateli. Autoři jsou odměňováni 25 ks separátů svého příspěvku, popřípadě 1 výtiskem časopisu. Pokud má autor zájem o větší množství separátů, lze mu po předchozí dohodě s redakcí za finanční úhradu vyhovět.